Функции на Заместник-директор на РЗИ Монтана

Печат

Заместник-директора naked celebrities на РЗИ Монтана:


1. Организира, ръководи и контролира дейността на дирекция „Медицинки дейности” на РЗИ – Монтана.

2. Контролира и gay anime отговаря за спазването на изискванията на ЗЗКИ във връзка със защитата на naked celebrities класифицираната информация в РЗИМонтана.

3. gay cocks Подпомага директора на РЗИ Монтана, организира и контролира провеждането на дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и  катастрофи на територията на област Монтана.

4. Boobs Подпомага дейността на директора на РЗИ Монтана, организира и контролира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военно временни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона.

5. celebrity porn Осъществява методическото ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването.

6. hot gay sex Организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на област Монтана.

7. animated porn Подпомага действията за организиране повишаването на  квалификацията на служителите в инспекцията.

8. Организира celebrity sex tapes и контролира дейностите по прилагане на антикорупционни практики и “конфликт на интереси” в РЗИ.

9. Изпълнява функциите на директора на РЗИ – Монтана в негово отсъствие въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на mobile teen porn отсъствието.