• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Административни услуги

Списък на административните услуги, предоставяни от РЗИ – Монтана

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

 

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА, ЗА ДА ВИДИТЕ ПРОЦЕДУРАТА И ЗАЯВЛЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

 

 1. /961/ Издаване на становище за недостатъчност от специалисти по дадена специалност  при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ


2. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрирация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


5. /1793/ Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


6. /1088/Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


7. /685/ Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


8. /1336/ Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


9. /881/ Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване или промяна на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


11. /2155/ Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


12. /341/ Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


16. /1552/ Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение


17. /882/ Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение


18. /1660/ Издаване на удостоверение на лечебните заведения по чл. 46, ал. 1 от Закон за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност21. /258/ Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


22. /1795/ Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина


23. /883/ Издаване на становище за класифициране на отпадъци


24. /259/ Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове


25. /1870/ Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект


26. /1338/ Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация


28. /1796/ Издаване на свидетелство за имунизационно състояние


29. /558/ Издаване на удостоверение за правоспособност на изпълнител на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации


32. /1553/ Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 


33. /1089/ Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната


34. /1573/ Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека


35. /1349/ Издаване на удостоверение за регистрация дрогерия


38. /2241/ Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти за издаване на заповед за унищожаване на лекарствени продукти


40. /477/ Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ


41. /1350/ Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици


42. /1102/ Заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки.


43. /2133/ Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)


44. /2134/ Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 2)


45. /3/ Уточняване разлики между УП 2 и НОИ


46. /2961/ Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

Отменена, ДВ бр. 84 от 12.10.2018г.

 19. /1794/ Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти 

Не са актуални, считано от 01.04.2019 г.


3. /1659/ Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебни заведения за извънболнична помощ, хосписите


4. /465/ Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите