• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална mobile porn movies здравна инспекция – Монтана


ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ОТ ТЕЛК

Е-мейл Печат ПДФ

С постановление № 139/ 06.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с постановление № 120 на Министерския съвет/ ДВ, бр.46 от 11.06.2019 .г/

Преходни и заключителни разпоредби

&2.Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва:

1.Пред ТЕЛК- по реда на това постановление.

2.Пред naked celebrities НЕЛК- по досегашния ред.

& 3. За лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подадът заявление- декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл.56 ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

&4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник