• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на лечебните и здравни заведения на територията на област celebrity sex tapes Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с постъпило в РЗИ–Монтана писмо с изх. № 91-00-132/05.12.2018г. на МЗ oтносноназначения в лечебни и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 Ви bareback gay porn уведомявам следното:

Съгласно gay bear porn § 4в от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование „регулирана професия“ е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, стоверена с документи за образование, правоспособност или предполага членство в професионална организация.

 

Разпоредбите на чл. 183. ал. 1 и 2 от Закона за здравето също регламентират, че за упражняването на регулирана медицинска професия е необходимо притежаването на диплома за завършено висше образование по съответната специалност на образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, определени в единните държавни изисквания.

В celebrity porn Решение на Министерския съвет № 619 от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България са посочени регулираните професии в областта на здравеопазването. В Списъка на регулираните професии в областта на здравеопазването освен останалите професии са включени и професията „фелдшер”, професията „лекарски асистент“ и професията „медицинска сестра”. И трите изброени професии са законово регламентирани и на територията на Република България са различни регулирани медицински професии.

Фелдшерите naked celebrities и лекарските асистенти са асоциирани медицински специалисти съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник- фармацевтите и имат право да упражняват професията си в Република България.

Съгласно animated porn действащото законодателство фелдшерите могат да упражняват професията си в лечебните и здравни заведения от националната система за здравеопазване. Длъжността, на която се назначават фелдшерите, следва да е съобразена с придобитата от тях професионална квалификация, а именно: 2240-3001 Фелдшер, 2240-3002 Фелдшер, специализант, 2240-3003 Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването.

Длъжността, Blowjob на която се назначават лекарските асистенти следва да е съобразена с придобитата професионална квалификация и придобития по време на обучението клиничен практически опит, осигуряващ овладяване на умения за извършване на дейности в областта на спешната и първичната медицинска помощ, а именно 2240-6004 Лекарски асистент.

На naked celebrities длъжности от единична група Медицинска сестра (2221) могат да бъдат назначавани само лица, притежаващи диплома за придобита професионална квалификация Медицинска сестра.

От adult anime изложеното е видно, че на длъжност „медицинска сестра“ не могат да бъдат назначавани лица с професионална квалификация „лекар”, „фелдшер”, „лекарски асистент“, „акушерка” и т.н.

Съгласно hd mobile porn чл. 2, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник- фармацевтите медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, включително лекарските асистенти, които упражняват професията си, членуват в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.