• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за качествата на питейната вода за община Вълчедръм

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с провеждания мониторинг на питейната вода в област Монтана на 25.04.2018 г. се извърши пробонабиране на вода за питейно-битови нужди в селата Златия, Разград и Ботево, Община Вълчедръм.

При извършения лабораторен анализ на водните проби от централното водоснабдяване на горецитираните населени места се установи, че съдържанието на хром във водата е 128 µg/l – за с. Златия, 75 µg/lbareback gay porn за с. Разград и 58 µg/lза cartoon porn comics с. Ботевопри норма на показателя 50µg/l, видно от Протокол № 392/ 08.05.2018 г., Протокол № 393/ 08.05.2018 г. и Протокол 394/ 08.05.2018 г.

 

По повод установените отклонения на питейната вода от централното водоснабдяване на горепосочените населени места, РЗИ celebrity porn – Монтана издаде предписания ПО-05-283/ 09.05.2018 г. иmobile porn sites ПО-05-284/ 09.05.2018 г., celebrity sex videos с които задължи „ВиК” ООД гр. Монтана и кмета на община Вълчедръм следното:

-         Да се информира населението на с. Златия, с. Разград и с. Ботево, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и приготвяне на храна.

-         За naked celebrities нуждите на жителите на населените места да се организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски.

-         Да Asian Porn се проведе проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на хром в питейната вода.

-         Своевременно gay anime да се информира РЗИ – Монтана за констатациите от проведеното проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на хром в питейната вода и предприетите действия за отстраняване на несъответствието.

-         Да naked celebrities се извършва ежемесечен мониторинг на водата от централното водоснабдяване на с. Златия, с. Разград и с. Ботево, община Вълчедръм.

-         Да gay cock се изпраща ежемесечна информация на РЗИ – Монтана за извършеният анализ на водата.