• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за качествата на питейната вода за община Монтана и община Георги Дамяново

Е-мейл Печат ПДФ

При извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене, с. Безденица и с. Долна Вереница се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Вероятната причината за отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател мътност са снеготопенето и обилните дъждове.

 

Във тази връзка РЗИ – Монтана издаде предписания до ВиК ООД гр. Монтана и кметовете на община Георги Дамяново и община Монтана, с което ги задължи следното:

-         Да се информира населението на горецитираните населени места, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели.

-         За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската мрежа.

-         Да се осигури обеззаразяване на водата с необходимото количество остатъчен хлор във водата, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

-         За питейни нужди на жителите на населените места да се организира доставянето и осигуряването на питейна вода с водоноски.

-         Водоподаването за питейни цели да се възстанови след получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

-         Да се информира РЗИ – Монтана за извършените лабораторни анализи на питейната вода.