• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за качествата на питейната вода за община Бойчиновци.

Е-мейл Печат ПДФ

При извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Пали лула, с. Владимирово се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Вероятната Asian Porn причината за отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател мътност са снеготопенето и обилните дъждове.

Във тази връзка РЗИ – Монтана издаде предписание до кмета на община Бойчиновци да информира населението на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид и с. Владимирово, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели. За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската   мрежа.