• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Водата в Коб gay group sex иляк, Громшин и Бели брег е негодна за питейни нужди, в Г. Дамяново и Меляне отговаря на нормативните изисквания

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с влошените качества на водата за питейно-битови нужди по показател арсен за селата Г. Дамяново naked celebrities и  Меляне, през 2017 г. в края на месец августбяха издадени предписания до ВиК гр. Монтана (№ ПО-05-399/ 31.08.2017 г.) naked celebrities и кмета на община Г. Дамяново (№ ПО-05-398/ 31.08.2017 г.) mobile porn sites за ограничаване ползването на вода от населението за питейни нужди, както и да се извърши почистване и дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа в с. Г. Дамяново и с. Меляне.

 За Lesbian Porn периода от средата на месец ноември 2017 година до края на 2017 г., при извършените 9 последователни пробонабирания и анализи от изпитвателна лаборатория при ВиК ООД гр. Монтана и лаборатория към РЗИ – Монтана се констатира, че питейната вода от посочените населени места отговаря на нормативните изисквания по химичен показател арсен, съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2, т.2 към Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Именно, gay fuck в тази връзка, РЗИ - Монтана отменя предписаните мероприятия в двете предписания и възлага на кмета на община Г. Дамяново да информира населението на горецитираните населени места, че към момента водата от водопроводната мрежа е чиста и годна за питейно-битови цели съгласно изискванията на Наредба 9.

За celebrity sex videos село Кобиляк, община Бойчиновци, стойностите на арсен остават завишени. Според последно пробонабиране и анализ от изпитвателната лаборатория при ВиК ООД гр. Монтана на 22.12.2017 г. арсенът е 21 µg/l, при hentai tentacle porn максимално допустима стойност 10 µg/l съгласно Приложение celebrity porn №1 на Наредба 9.

Поради porn cartoon тази причина предписаните мероприятия за селата Кобиляк, Громшин и Бели брег остават в сила. Водата в тези места, към момента е негодна за питейни нужди.