• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Oтклонения от изискванията към качествата на питейната вода от централното водоснабдяване в с. Г. Дамяново и с. Меляне

Е-мейл Печат ПДФ

     naked celebrities Във връзка с постъпило писмо № КД-01-05-5310/ 28.08.2017 от „ВиК“ ООД гр. Монтана“ придружено с протоколи с № 379А/ 01.08.2017 г., № 424/ 29.08.2017 г. от извършен лабораторен анализ на питейната вода, подавана за с. Г. Дамяново и с. Меляне от централен водоизточник, използван при нужда през летния сезон – шахтов кладенец,  намиращ се в с. Г. Дамяново, общ. Г. Дамяново, се констатира отклонение от изискванията към качествата на водата, предназначена за питейно – битово цели по показател арсен, съгласно Наредба №9/ 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

      hentai porn games Отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател арсен се установиха и от извършените лабораторни анализи на РЗИ – Монтана за населените места с. Г. Дамяново и с. Меляне, общ. Г. Дамяново, видно от протоколи № № 1052/ 29.08.2017г., № 1053/ 29.08.2017 г. и № 1064/ 30.08.2017 г.
      mobile porn tube По повод установените отклонения на питейната вода от централното водоснабдяване на горепосочените населени места, РЗИ – Монтана издаде предписания № ПО-05-398/ 31.08.2017 г. и ПО-05-399/ 31.08.2017 г., с които задължи „ВиК” ООД гр. Монтана и кмета на община Г. Дамяново следното:
-    Да се информира населението на с. Г. Дамяново и с. Меляне, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и приготвяне на храна.   
-    Да се извърши почистване и дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа в с. Г. Дамяново и с. Меляне.
-    videos gays Да се ограничи ползването на питейната вода от населението на с. Г. Дамяново и с. Меляне за питейни нужди и приготвяне на храна.
-    naked celebrities Да се възстанови водоподаването на питейна вода от централен водоизточник – каптаж – „Помеждинска бара“ с. Г. Дамяново.
-    cartoon porn pics За питейни нужди на жителите на населените места да се организира доставянето и осигуряването на питейна вода с водоноски, отговарящи на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене.
-    Amateur Porn Да се извършва ежеседмичен мониторинг на водата от централното водоснабдяване на с. Г. Дамяново и с. Меляне.
-    celebrity porn Да се изпраща ежеседмичен информация на РЗИ – Монтана за извършеният анализ на водата.
-    celebrity nudes Да се проведе проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на арсен в питейната вода.
-    Своевременно да се информира РЗИ – Монтана за констатациите от проведеното проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на арсен в питейната вода и предприетите действия за отстраняване на несъответствието.