• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Важна информация за ОПЛ и родителите

Е-мейл Печат ПДФ

Важна информация за ОПЛ и родителите относно изпълнението на здравните дейности по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 - 2020 г.

 

С Решение №1 от celebrity porn 5 януари 2017г. на Министерския съвет на Република България е приета Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 - 2020 г.

Ваксините и дейностите по поставянето им, осигуряващи изпълнението на здравните дейности по Националната програма, се предписват, прилагат и заплащат в изпълнение на сключените между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ договори по чл.59, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Имунологичните лекарствени продукти - профилактични ваксини срещу рака на маточната шийка (РМШ), включени в приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал, 6, т. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и осигуряващи изпълнението на Националната програма, са:

·         Cervаrix suspention for injection - 0.5 ml, pre-filled syringe + 2 needle;

·         Silgard suspention injection pre-filled syringe 10,5 ml.

I. РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ РМШ

На основание чл. 45, ал. 1, т. 15 от ЗЗО и в изпълнение на Националната програма, НЗОК заплаща разходите за ваксини и дейностите по поставянето им за определена популация, от предвидения за това трансфер от Министерство на здравеопазването към бюджета на НЗОК, съобразно закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година.

На основание чл. 45, ал. 13 от 330 и при условията, критериите и реда, определени с наредбата по чл. 45, ал. 9 от 330, НЗОК провежда ежегодно задължително централизирано договаряне на отстъпки от цените на ваксините за имунизации срещу РМЩ, Договаря се отстъпка от цената (стойността) за опаковка, изчислена на база референтна стойност, и посочена в приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 5 от ЗЛПХМ, Договарянето па отстъпки от цената сс извършва с притежателите на разрешения за употреба/техни упълномощен представители на съответните ваксини.

НЗОК заплаща напълно (100 %) стойността на ваксината против рак на маточната шийка, получена в резултат на намаление на цената й с договорената отстъпка и имунизацията на момичетата на 12 и 13 години при ОПЛ е безплатна.

След приключване на процедурата по договарянето на отстъпки от цената на ваксините, се сключва договор между НЗОК, съответиия притежател на разрешение за употреба и/или неговия упълномощен представител и съответния търговец на едро с лекарствени продукти, посочен от притежателя на разрешение за употреба, на когото НЗОК заплаща стойността, получена в резултат на намалената с договорената отстъпка цена на ваксините. Притежател на разрешение за употреба - страна по договора, е възможно да постигне договорености с повече от един търговец на едро. В тези случаи се сключват отделни договори между НЗОК, притежателя на разрешението за употреба и всеки от търговците на едро. Договорите се сключват за срок от една година, влизат в сила за страните на първо число на месеца, следваш датата на полагане на последния подпис от страна по договора и са в сила до края на бюджетната година. По силата на сключените договори, притежателите на разрешения за употреба, както и притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, се задължават да осигуряват регулярно съответни количества ваксини, а търговците на едро и да доставят ваксините до амбулаториите на заявилите ги обшопрактикуващи лекари.

На електронната страница на НЗОК се публикува информация за сключените договори, адреси на притежателите на разрешеиня за употреба и/или упълномощените им представители, търговци на едро, телефонни номера и лица за контакт.

При заявка от страна на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключило договор с НЗОК, съответния притежател или търговец на едро доставя необходимите количества ваксини в амбулаторията за първична извънболнична медицинска помощ на ОПЛ. За извършената доставка се съставя приемо-предавателен протокол между ОПЛ и притежателя/търговеца на едро, в който се описват:

·         дата на доставката;

·         код на търговеца на едро, извършил доставката;

·         място на доставката - посочва се съответното лечебно заведение - амбулатория за нървична извънболнична медицинска помощ; адрес на лечебното заведение; регистрационен номер в РЗИ;

·         наименование и количество на доставените имунологични лекарствени продукти;

·         партидни номера на доставените имунологични лекарствени продукти;

·         срок на годност на доставените имунологични лекарствени продукти;

·         УИН на ОПЛ, който ще поставя ваксините.

Забележка: кодовете на търговците на едро и кодовете на ваксините се определят от НЗОК и се публикуват на интернет страницата на НЗОК.

Протоколът за доставка се подписва в два екземпляра - по един за ОПЛ и търговеца на едро.

Ваксините следва да бъдат транспортирани, доставени и съхранявани при спазване на регламентираните изисквания, свързани с температурни и други условия, описани в Кратката характеристика на продукта (КХМ).

В animated porn амбулаторията за първична извънболнична медицинска помощ ОПЛ следва да съхранява ваксините при хладилни условия съгласно указанията на производителя.

II.РЕД ЗА ПРЕДПИСВАНЕ, ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАКСИНИТЕ ЗА ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ РМШ

Преки изпълнители на медицинските дейности по Програмата са общопрактикуващите лекари от лечебните заведения за пьрвична извънболнична медицинска помощ, сключили договори с НЗОК за оказване на този вид медицинска помощ на основание чл. 59, ал.1 от 330.

Целева група съгласно Програмата са 12 и 13-годишни момичета, които се имунизират безплатно.

ОПЛ предписва и поставя ваксината на лица от целевата група, при спазване на изискванията, установени в чл. 11 от Наредба № 15 от 12.05.2005 г, за имунизациите в Република България и при наличие на следните условия:

Запознаване от ОПЛ на законния представител (родител/настойник) иа лицето с показанията на лекарствения продукт; начинът му на приложение и дозировка; противопоказанията му; взаимодействие с други лекарствени продукти и нежелани лекарствени реакции, което се обективизира с подпис иа законния представител на лицето в амбулаторния лист, който ОПЛ издава за проведения преглед и поставяне на ваксината.

Имунизацията gaysex се счита за завършена при два приема ваксина срещу PMIII. И двата приема следва да са от един и същи вид ваксина срещу РМШ.

Общопрактикуващият лекар вписва в амбулаторния лист (бланка МЗ-НЗОК № I): приложената ваксина (всеки прием); партидния номер на приложената ваксина, код на ваксината и код иа търговеца на едро, доставил ваксината и по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

ОПЛ следва да попълват в амбулаторния лист:

·         в 3d hentai porn поле „Основна диагноза": Z00.8 „Други общи прегледи“ или Z10.8 „Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението";

·         в naked celebrities поле „Код за извършената имунизация“:

- при bareback gay porn момичета на 12-годишна възраст (започване на имунизационната схема не по-късно от 12 год.възраст, 11мес, и 29 дни): код 77 - за първи прием икод 78 за втори прием с 6-месечен минимален интервал между приемите:

- при момичета на 13-годишна възраст (започване на имунизационната схема не по-късно от 13 год.възраст, 11 мес. и 29 дни): код 79 - за първи прием и код 80 за втори прием с 6-месечен минимален интервал между приемите:

$1·                     в поле „Терапия“: партиден номер на приложената ваксина.

$1·                     поле „Код на извършени специализирани или високо-специализирани дейности“: код на вида на приложената ваксина и код на търговец на едро, съгласно публикувана на сайта на НЗОК номенклатура.

 

III. РЕД Boobs ЗА ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВАКСИНИТЕ ЗА ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ РМШ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването.

Финансирането на разходите за ваксини по Програмата се извършва от НЗОК чрез трансфер иа средства от M3. В Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. са предвидени средства, като здравноосигуритслни плащания за naked celebrities лекарствени продукти - ваксини и дейности ло прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 33. На основание §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2017 година Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ отчетния, въз основа на получено искане от НЗОК предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 от ЗБНЗОК за 2017г. за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им.

Националната здравноосигурителна каса заплаща само за доставени и приложени ваксини против PMШ. Заплащането се извършва иа притежателя на разрешението за употреба или на търговеца/търговците на едро.

Националната здравноосигурителна каса не заплаща ваксини срещу РМШ, които са доставени в амбулатории за ПИМП, но не са приложени.

Заплащането naked celebrities иа дейностите по прилагането се извършва на изпълнителите иа ПИМП/ОПЛ.

Заплащането на доставените и приложени ваксини, както и на дейностите по прилагането им, през съответния календарен месец, се осъществява по следната процедура:

            1. Ежемесечното отчитане в Районна здравноосигурителна каса се извършна с електронен отчет за извършената дейност на 3ОЛ, отразена в амбулаторните листове, подписан с електронен подпис на ОПЛ.

            2. Отчитането на извършените препоръчителни имунизации, против рак на маточната шийка, към Регионалните здравни инспекции се извършва по реда на чл.13 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България.

            3. Всеки търговец на едро до 10-то число на месеца представя в РЗОК приемо- предавателните протоколи за доставените ваксини, подписани през предходния календарен месец между него и съответните лечебни заведения за ПИМП - копия и обобщена справка в електронен вариант в Excel формат по изготвен от НЗОК образец, както и придружително писмо с общия брой приемо-предавателни протоколи и брой ваксини. Към приемателно-предавателните протоколи се прилагат и копия на сертификати за освобождаване на съответните партиди, издадени от Изпълнителната агенция по лекарствата съгласно чл. 64, ал. 4 ЗЛПХМ, или уведомления от Изпълнителната агенция по лекарствата, че съответната партида може да бъде пусната на пазара, издадено съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 35 от 2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване па сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата (ДВ, бр. 71 от 2007г.). РЗОК издава на търговеца на едро потвърждение за представените документи. Копията на сертификатите могат да се предоставят по електронен път или на електронен носител. Данните в обобщената електронна справка трябва да съответстват на данните от представените копия на приемо-предавагелните протоколи.

            4. РЗОК изготвя и изпраща в ЦУ на НЗОК обобщена справка за приложените на територията, обслужвана от РЗОК ваксини, по общопрактикуващи лекари и доставилите ги търговци на едро.

            5. На база справките по т.3, в ЦУ на НЗОК се изготвя обобщена справка, съдържаща информация за всеки търговец на едро за броя на приложените ваксини през предходния календарен месец по общопрактикуващи лекари; извлечение от обобщената справка, касаеща съответния търговец на едро, му се предоставя за целите на отчитането и заплащането в срок до 60 дни след края на отчетния месец.

$16.                 ЦУ на НЗОК изпраща в M3 обобщена справка за броя на приложените ваксини по код и по области в сроковете съгласно чл.27а от Наредба № 15 за имунизациите в Република България,

            7. Всеки търговец на едро представя в ЦУ на НЗОК фактура или протокол, съдържащ всички реквизити на фактурата и спецификация за доставените от него и приложени ваксини през предходния месец в съответствие с предоставената му информация по т.4, в срок от 10 дни след представянето на обобщената спецификация- отчет за приложените и отчетени ваксини срещу РМШ за съответния отчетен месец;

            8. Към документите по т. 7 се прилагат и издадените от РЗОК потвърждения по т. 2;

        9. НЗОК заплаща на търговеца на едро за доставените от него и приложени ваксини за имунизации срещу РМШ до 15 дни след предоставен трансфер на средства от Министерство на здравеопазването за финансиране на разходите за приложените и отчетени ваксини за съответния отчетен месец и след представяне на следнитс отчетни документи:

            - от страна на НЗОК - на обобщена спецификацня-отчет за приложените и отчетени ваксини срещу РМШ за съответния отчетен месец;

            best mobile porn - от страна на ТЕ - на оригинална фактура или протокол, съдържащ всички реквизити на фактурата, на стойност, съответстваща на количествата по спецификацията

10. НЗОК заплаща на изпълнителите на ПИМП за дейностите по прилагането на ваксините срещу РМШ при условията, в сроковете и по реда на договора между НЗОК и лечебното заведение, в което работи ОПЛ.