• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

   naked celebrities           Във връзка със зачестилите случаи на отсъствия на ученици в училищата, извинявани с медицински документи, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването предприеха съвместни действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи. В тази връзка, Ви предоставяме актуални указания от министъра на здравеопазването – д-р Петър Москов, относно издаване на медицинска бележка за ученици.

       Указания тук:

 1. gay movie Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, провеждане на диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация:

1.1. амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ

1.2. mobile porn tubes фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ (Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 25 от 04.11.1999г. за оказване на спешна медицинска помощ)

1.3. videos porno gay лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок/спешното отделение на лечебното заведение за болнична помощ (Приложение № 2а към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи)

2. adult anime Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка", която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.

3. naked celebrities В медицинската бележка задължително следва да се вписва номерът и датата на документа по т. 1.1 -1.3. за осъществения преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването, състоянието по Международната класификация на болестите X ревизия.

4. celebrity nudes Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в документа по т.1.1- 1.З.;

5. Teen Porn В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение, същата се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ, провело лечението или общопрактикуващият лекар на ученика въз основа на дадените в епикризата препоръки. В този случай медицинската бележка се издава при спазване на изискванията по т.2-4, като вместо номер и дата на документа по т. 1.1-1.3. се посочва номер и/или дата на издадената от лечебното заведение за болнична помощ епикриза.

6. cartoon porn pics Лекарите, издали медицински бележки за удостоверяване на необходимост от отсъствие от училище по медицински причини, следва да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и съответната, свързана с това медицинска документация.

 Информирам celebrity porn Ви, че в съответствие с постигнатите с Министерството на образованието и науката договорености за съвместни действия, следва да организирате среща с ръководителя на регионалната структура на МОН на територията на Вашата област с цел установяване на възможностите за осъществяване на взаимодействие при въвеждане на посочените изисквания в практиката.

 

Приложение: примерен образец на медицинска бележка.