• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за качеството на питейната вода в областта

Е-мейл Печат ПДФ

В Big Ass Porn резултат на проливните дъждове над региона са влошени качествата на питейната вода, за населени места в следните общини:

1.     Община best mobile porn Бойчиновци – с. Владимирово, кв. Огоста на гр. Бойчиновци, с. Пали лула и с. Охрид

2.     Община bareback gay porn Г. Дамяново – с. Г. Дамяново и с. Г. Геново

3.     Община Монтана – с. Г. Церовене

При naked celebrities проведени изследвания на водни проби от питейната вода, извършени от изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД гр. Монтана и РЗИ – Монтана се констатира, че питейната вода не отговаря на изискванията на Наредба №9 porn cartoon за качествата на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател  мътност.

            celebrity sex videos Този показател няма пряка здравна значимост, но е най-важният за консуматора, тъй като по този параметър се оценява водата „субективно”.

Във celebrity porn връзка с гореизложеното от специалисти в РЗИ – Монтана са издадени 4 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, адресирани до управителя на „ВиК” ООД гр.Монтана и кметовете на горепосочените общини.

Предписаните 3d hentai porn хигиенно-противоепидемични дейности включват незабавно и повсеместно информиране на местното население, че водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места към момента е негодна за питейни цели и следва да се ползва само за битови нужди – за питейни цели да се ползва само бутилирана вода, предлагана в търговската мрежа.

Водоснабдителната организация има ангажимента да повиши нивото на остатъчния хлор в подаваната към консуматорите вода, както и регулярно да извършва анализи на водни проби от проблемните водоснабдявания, за чийто резултати своевременно да информира РЗИ – Монтана.

От naked celebrities друга страна, РЗИ – Монтана ще провежда извънреден контрол на водни проби от същите населени места, като при получаване на стандартни проби по всички показатели съгласно Наредба № 9, своевременно ще уведоми кметствата и Управителя на „ВиК” – Монтана, за отмяна на предписаните хигиенно-противоепидемични мерки.