• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Предприети действия от РЗИ – Монтана във връзка с наводненията в общини Берковица, Чипровци и Г. Дамяново и обявено бедствено положение в общини Берковица и Г. Дамяново

Е-мейл Печат ПДФ

 

Усъществени са контакти с лечебните заведения в пострадалите общини – МБАЛ Берковица и ОПЛ в общини Г. Дамяново и Чипровци. Те не са засегнати от наводнението и са в готовност за окажат медицинска помощ при необходимост.

Няма cartoon porn comics риск за здравето на населението в пострадалите населени места, евакуираните жители са в добро състояние и без необходимост от медицинска помощ.

Няма Amateur Porn проблем с транспортирането на хемодиализните болни.

От страна на БЧК има готовност за осигуряването на хранителни продукти и бутилирана вода за жителите на постадалите населени места.

 

Налице hentai tentacle porn е нарушаване на водоподаването в засегнатите населени места и реален риск за влошаване качествата на водата за питейно-битови цели в следните населени места: гр. Берковица, гр. Чипровци и с. Говежда, с. Г. Дамяново, с. Д. Дел, с. Меляне, с. Г. Геново.

В тази връзка до управителите на водоснабдителните организации са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки.

Предприетите mobile teen porn мерки от страна на Водоснабдителното дружество включват незабавно и повсеместно информиране на местното население, че водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места към момента е негодна за питейни цели и следва да се ползва само за битови нужд като за питейни цели да се ползва само минерална вода, предлагана в търговската мрежа.

Водоснабдителната celebrity porn организация има ангажимента да повиши нивото на остатъчния хлор в подаваната към консуматорите вода, както и регулярно да извършва анализи на водни проби от проблемните водоснабдявания, за чийто резултати своевременно да информира РЗИ – Монтана.

От celebrity sex tapes друга страна, РЗИ – Монтана ще провежда извънреден контрол на водни проби от същите населени мяста.

            До кметовете на общ. Берковица, общ. Чипровци и общ. Г. Дамяново са издадени предписание за предприемане на мерки относно информиране на населението, че водата от централното водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се  използва само naked celebrities за битови нужди, а за питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската   мрежа.

            gay sex video С цел ограничаване възникването и разпространението на епидемии е дадено указание за засилване на контрола по отношение поддържане чистотата на населеното място с насоченост за правилно събиране и редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битовите отпадъци.       

В naked celebrities РЗИ – Монтана са сформирани екипи, които в понеделник ще извършат проверки в трите засегнати общини. Проверките ще обхванат лечебните заведения с цел методична помощ и контрол на дейносттта на ОПЛ, осигуряване на активно наблюдение на заболеваемосттта от стомашно-чревни болести, своевременна диагностика, регистрация и при необходимост хоспитализация на съмнителните случаи.

Ще gay movie се извършат и проверки на детските и учебните заведения в засегнатите райони и на водоснабдителните обекти. Последните ще бъдат придружени с пробонабиране на водни проби за последващ лабораторен контрол с цел установяване качествата на питейната вода.