celebrity sex videos robots" content="index, follow" /> Информация за водата

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Информация за водата

Е-мейл Печат ПДФ

В резултат на проливните дъждове над региона временно бяха влошени качествата на питейната вода в сeлата naked celebrities Георги Дамяново, Горно Церовене и Гаврил Геново.

При проведени изследвания на водни проби от питейната вода, извършени от РЗИ – Монтана и изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД гр.Монтана се констатира, че питейната вода в тези насели места не отговаря на изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател мътност.

 

Този Amateur Porn показател няма пряка здравна значимост, но е най-важният за консуматора, тъй като по този параметър се оценява водата „субективно”.

            При hardcore gay sex установяване на контакт с ВиК Монтана е установено, че отклонението е временно, т.е. само при интензивни проливни дъждове.

Предприетите мерки от страна на Водоснабдителното дружество включват незабавно и повсеместно информиране на местното население, че водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места към момента е негодна за питейни цели и следва да се ползва само cartoon porn за битови нужди – за питейни цели да се ползва само минерална вода, предлагана в търговската мрежа.

Водоснабдителната hentai porn games организация има ангажимента да повиши нивото на остатъчния хлор в подаваната към консуматорите вода, както и регулярно да извършва анализи на водни проби от проблемните водоснабдявания, за чийто резултати своевременно да информира РЗИ – Монтана.

От gay twink porn друга страна, РЗИ – Монтана ще провежда извънреден контрол на водни проби от същите населени мяста.

            celebrity porn В резултат на високото ниво на р. Дунав съществува реален риск за нарушаване качествата на водата за питейно – битови цели в с. Долни Цибър. В тази връзка на кмета на с. Долни Цибър е издадено предписание за предприемане на мерки относно информиране на населението на с. Долни Цибър, че водата от местните водоизточници към момента е негодна за питейни цели и следва да се  използва само за битови нужди, naked celebrities а за питейни цели да се използва само минерална вода, предлагана в търговската   мрежа.

            hd mobile porn С цел ограничаване възникването и разпространението на епидемии е дадено указание за засилване на контрола по отношение поддържане чистотата на населеното място с насоченост за правилно събиране и редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битовите отпадъци.