• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

ОТНОСНО: Нова фаза за набиране на заявления за кандидатстване по проект „Нови възможности за лекарите в България”, който има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги, относно а Ви уведомявам следното:

 Във връзка с изпълнението на горецитирания проект стартира нова кампания за набиране на заявления от лекари – специализанти по медицина и лекари – специализанти по дентална медицина за финансиране по проекта  със срок за кандидатстване от 01.10.2013 г. до 15.11.2013 г. с прогнозна дата за обявяване на класирането – 18.11.2013 г.  Лекарите – специализанти не е нужно да представят трудов договор при кандидатстване. (съгласно изменение на Наредба 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ДВ бр.73 от 2013 г).

Нужната информация и условията за кандидатстване може да намерите в сайта на МЗ: http://www.mh.government.bg/.