• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


cartoon porn РЗИ – Монтана информира

Е-мейл Печат ПДФ

След проведени на 17.06.2013 и 18.06.2013г. изследвания от изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД гр.Монтана от питейна вода, осигурявана от Помпена станция с. Георги Дамяново се установи, че питейната вода отговаря на изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател мътност.

Същите констатации са направени и при извършени лабораторни анализи от взети водни проби на 20.06.2013г. от РЗИ Монтана.

 

            naked celebrities Водоснабдителното дружество „ВиК” ООД гр. Монтана има ангажимента да увеличи подаваното количеството хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л с цел засилена дезинфекция.

            В резултат на високото ниво на р. Дунав съществува реален риск за нарушаване качествата на водата за питейно – битови цели в с. Долни Цибър. В тази връзка на кмета на с. Долни Цибър е издадено предписание за предприемане на мерки относно информиране на населението на с. Долни Цибър, че водата от местните водоизточници към момента е негодна за питейни цели и следва да се  използва само hot gay sex за битови нужди, celebrity sex tapes а за питейни цели да се използва само минерална вода, предлагана в търговската   мрежа.

            С цел ограничаване възникването и разпространението на епидемии е дадено указание за засилване на контрола по отношение поддържане чистотата на населеното място с насоченост за правилно събиране и редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битовите отпадъци.