• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана предупреждава, че водата в с. Г. Дамяново не трябва да се ползва за питейни цели

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ – Монтана предупреждава, че в резултат на проливните дъждове над региона са влошени качествата на питейната вода, осигурявана от Помпена станция с.Георги Дамяново, водоснабдяваща с.Георги Дамяново.

            При проведени изследвания на водни проби от питейната вода, извършени от изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД гр.Монтана се констатира, че питейната вода в с. Георги Дамяново не отговаря на изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател цвят и мътност.

 

            Този показател няма пряка здравна значимост, но е най-важният за консуматора, тъй като по този параметър се оценява водата „субективно”.

Във връзка с гореизложеното от специалисти в РЗИ – Монтана са издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, адресирани до управителя на „ВиК” ООД гр.Монтана и Кметство с.Георги Дамяново.

Предписаните хигиенно-противоепидемични дейности включват незабавно и повсеместно информиране на местното население, че водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места към момента е негодна за питейни цели и следва да се ползва само за битови нужди – за питейни цели да се ползва само минерална вода, предлагана в търговската мрежа.

Водоснабдителната организация има ангажимента да повиши нивото на остатъчния хлор в подаваната към консуматорите вода, както и регулярно да извършва анализи на водни проби от проблемните водоснабдявания, за чийто резултати своевременно да информира РЗИ – Монтана.

От друга страна, РЗИ – Монтана ще провежда извънреден контрол на водни проби от същото населено място, като при получаване на стандартни проби по всички показатели съгласно Наредба № 9, своевременно ще уведоми Кметството и Управителя на „ВиК” – Монтана, за отмяна на предписаните хигиенно-противоепидемични мерки.