• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


naked celebrities КОНТРОЛ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с изпълнение на нормативните изисквания на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировката /ДВ бр.82/24.10.1975г., изм. бр.18/1984г. и бр. 25/2002г./ през м. август са извършени 13  бр. проверки на плувни басейни по текущ контрол. По време на проверките се установи, че като цяло се спазват нормативните изисквания. Басейните са подсигурили необходимият брой спасители и разполагат с оборудвани спасителни постове. Извършват ежедневно отчитане на остатъчен хлор и активна реакция във вода и ги вписват редовно в дневник за контрол.

През м. август е извършено пробонабиране на 20 бр. проби от плувни басейни. От лабораторният анализ се установява отклонение по celebrity sex videos показател остатъчен хлор в три броя  проби. Във връзка с горното е издадена заповед за спиране експлоатацията на 2 бр. плувни басейни и е съставен 1 бр. АУАН.

При извършеният контрол е установено неизпълнение на предписания за задължителни хигиенни мероприятия, касаещи ежеседмичен анализ по микробиологични и химични показатели на проби вода – 2 бр. и предписание за назначаване на спасител, naked celebrities както и обособяване на подходящо място за оказване на първа медицинска помощ – 1 бр.в резултат на което са съставени 3 бр. АУАН.