• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана предпруждава, че водата в следните населени места не трябва да се ползва за питейни цели

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ celebrity porn – Монтана предпруждава, че водата в кв. Огоста на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид, с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене и мeстността „Ресника” на гр. Монтана не трябва да се ползва за питейни цели

В gay boy porn резултат от проливните дъждове над региона, проведеният допълнителен лабораторен контрол на водни проби от водоизточник с Помпена станция с. Пали лула, както и от Централен водоизточник – каптаж „Помеждинска бара”, с. Георги Дамяново показват отклонение от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател мътност.

От Blowjob горепосочените водоизточници се осигурява водоснабдяването на населените места както следва:

- водоизточник gay male sex с помпена станция с. Пали лула – кв. Огоста на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид;

- Централен naked celebrities водоизточник – каптаж „Помеждинска бара”, с. Георги       Дамяново - с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене и местност „Ресника” на гр. Монтана.

Във naked celebrities връзка с гореизложеното от специалисти в РЗИ – Монтана са издадени 5 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, адресирани до Управителя на „ВиК” ООД – гр. Монтана, както и до кметствата на общините Бойчиновци, Георги Дамяново и Монтана.

Предписаните animated porn хигиенно-противоепидемични дейности включват незабавно и повсеместно информиране на местното население, че водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места към момента е негодна за питейни цели и следва да се ползва само за битови нужди – за питейни цели да се ползва само минерална вода, предлагана в търговската мрежа.

Водоснабдителната nude celebrities организация има ангажимента да повиши нивото на остатъчния хлор в подаваната към консуматорите вода, както и регулярно да извършва анализи на водни проби от проблемните водоснабдявания, за чийто резултати своевременно да информита РЗИ – Монтана.

От gay anime друга страна, РЗИ – Монтана провежда извънреден контрол на водни проби от същите населени места, като при получаване на стандартни проби по всички показатели съгласно Наредба № 9, своевременнто ще уведоми Кметствата и Управителя на „ВиК” – Монтана, за отмяна на предписаните хигиенно-противоепидемични мерки.