• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална animated porn здравна инспекция – Монтана


Мониторингът на РЗИ – Монтана показва, че водата на местните водоизточиници не е годна за пиене

Е-мейл Печат ПДФ

С оглед опазване здравето на хората от неблагоприятни ефекти РЗИ – Монтана ежегодно извършва лабораторен анализ на водата от местни водоизточници  по населени места, които са вписани в Регистъра на обектите с обществено предназначение.

От проведеният мониторинг през 20 mobile teen porn 10-2011 г. по отношение чл. 3, ал. 2, т. 1 на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за celebrity porn качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели се установява, че голям брой от регистрираните местни водоизточници са с трайно несъответствие по химични и микробиологични показатели.

Предвид горното и във връзка с факта, че няма подходящ метод за обработка на водата преди използването й, който да доведе до подобряване на нейните качества, РЗИ – Монтана издаде 58 бр. Заповеди за спиране използването на местни водоизточници за питейно-битови цели както и 9 бр. Заповеди за заличаване от Регистъра на обектите с обществено предназначение.

Кметствата по населени места, които са получили заповеди за спиране използването на местни водоизточници следва да предприемат действия за уведомяване на местното население, че водата от посочените водоизточници не следва да се използва за питейно-битови цели, предвид потенциалният риск от вредно въздействие върху здравето на хората.