• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Промени в режима за разкриване на аптеки и дрогерии

Е-мейл Печат ПДФ

В hentai porn videos Държавен вестник бр. 60 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Законът предвижда промяна в механизма на издаване на разрешения naked celebrities за търговия на дребно от аптеки, като Teen Porn считано от 05.08.2011 г., разрешенията за търговия на дребно, осъществявана от аптеки ще се издават от Изпълнителна агенция по лекарсдтвата.

В videos porno gay тази връзка РЗИ – Монтана преустановява приема на документи за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. Заявителите следва да подават заявленията и придружаващата ги документация в деловодството на ИАЛ
naked celebrities От страна на РЗИ cartoon porn comics – Монтана продължава изготвянето на хигиенно заключение в законоустановения срок.

Със ЗИД на ЗЛПХМ се въвежда и преминаване, считано от 05.08.2011 г. на режима celebrity porn по издаване на удостоверения да регистриране на дрогерия celebrity sex tapes от Изпълнителната агенция по лекарствата към съответните Регионални здравни инспекции

В gay movie тази връзка РЗИ – Монтана ще приема документи за издаване на удостоверения за търговия на дребно с лекарствени продукти в дрогерия.

Заварените mobile teen porn при влизането в сила на този закон дрогерии продължават да осъществяват дейността си въз основа на издадените им удостоверения за регистрация.