• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, осъществяващи подготовка за освидетелстване/преосвидетелстване на пациенти за ТЕЛК/ hentai tentacle porn НЕЛК

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с често задавани въпроси от граждани по повод отказ на лекарите за издаване на направления за подготовка за ТЕЛК от страна на Националната експертна лекарска комисия предоставят следната информация:

Съгласно celebrity porn чл. 71, ал. 2 от Националния рамков договор (НРД) 2010 г., в случай, че за нуждите на медицинската експертиза в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/ НЕЛК са необходими:

1. Прегледи naked celebrities и консултации със съответните специалисти – общо практикуващия лекар (ОПЛ) или лекарят специалист или ЛКК издават на ЗЗОЛ „Талон gayporno за медицинска експертиза” бл. МЗ-НЗОК № 6

2. Специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) – ОПЛ или лекарят специалист или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Направление celeb sex tapes за медико-диагностична дейност” бл. МЗ-НЗОК №4

3. Високоспециализирани hd mobile porn медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) – специалистът или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” бл. МЗ-НЗОК № 4

4. Високоспециализирани porn cartoon медицински дейности (ВСМД) – лекарят специалист или ЛКК издава „Медицинско направление за високо специализирани дейност” бл. МЗ-НЗОК № 3А

При naked celebrities подготовката за ТЕЛК/ НЕЛК лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания) и издават документ съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентиран в Наредба № 40 на МЗ от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК

След постъпване на изискуемите документи в ТЕЛК/НЕЛК, по тяхно искане и писмено назначение, ОПЛ издава на ЗЗОЛ „Направление Mature Porn за медико-диагностична дейност” бл. МЗ-НЗОК № 4„ за извършване на поисканите допълнителни високо специализирани изследвания, videos gays свързани с процеса на медицинската експертиза (чл. 74 от НРД 2010 г)

Настоящите указания са взети от писмо изх. № 04-04-173/12.08.2010 г. на управителя на НЗОК д-р Нели Нешева във връзка с жалба на гражданин до Комисия за защита на потребителите.