• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална porn cartoon здравна инспекция – Монтана


Нова celebrity porn инструкция за работа и отчетност с болнични листове

Е-мейл Печат ПДФ

Нова инструкция за работа и отчетност с болнични листове

 

В ДВ бр. 44 от 10.06.2011 г. е обнародвана Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. на НОИ, за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност. Инструкцията влиза в сила от 1 юли 2011 г. и отменя Инструкция № 5/ 2001 г. Съгласно § 1, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Инструкция № 1, талоните към бланка „Болничен лист за временна неработоспособност” (копирките) следва да се изпращат в РЗИ – Монтана до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2011 г. В този срок лечебните заведения получават изменената бланка на болничния лист от ТП на НОИ, на чиято територия се намират.