• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на възложителите на инвестиционни намерения

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с публикуването в ДВ бр. 38/2011 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (ДВ бр. 63/2009 г.), РЗИ – Монтана уведомява следното:

 

 

1.     Съгласно § 25 от горецитираната Наредба, се отменя Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда”(обн. ДВ бр. 46/1992 г., изм. и доп. бр. 46/ 1994 г., бр. 89 и бр. 101 от 1996 г.,бр. 101 от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г./, поради което РЗИ – Монтана преустановява издаването на становища за площадки.

2.     gay cock Съгласно чл. 16 „б” от горецитираната наредба РЗИ – Монтана ще участва в процедурите и вземането на решение по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като оценяват съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения на строителство по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 (ДВ бр.57/2004 г.), и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 (ДВ бр.25/2003 г.). Същите се изготвят след предоставяне на информация по служебен път в РИОСВ Монтана.

3.     Съгласно чл. 16 „в” от горецитираната наредба РЗИ – Монтана ще участва в съгласуването на устройствени схеми и планове и извършва оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и при спазване изискванията по чл. 18 и чл. 19 на Наредба № 36.

4.     РЗИ – Монтана продължава участието си в Експертните съвети в общините, съгласно § 6, чл. 17, ал. 3 от Наредба за изменение на и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (Д.В.бр.63 от 2009г.).