• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


УКАЗАНИЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ ОТ ХЕМОЛИТИЧНО-УРЕМИЧЕН СИНДРОМ (ХУС), ПРЕДИЗВИКАН ОТ EНТЕРОХЕМОРАГИЧНИ E. COLI 0104:H214

Е-мейл Печат ПДФ

КЪРВАВА ДИАРИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ EНТЕРОХЕМОРАГИЧНИ E. COLI

Някои серотипове eнтерохеморагични E. Coli (EHEC), като серотип 0157:H7, по-рядко 026:H11 и други, могат да предизвикат кървава диария. Инфекцията с EHEC включва широк спектър от прояви – безсимптомно носителство, водниста диария, кървава диария, язвен колит, тромботично-тромбоцитопенична пурпура (ТТП). Началото се характеризира със силни коремни болки и изхождане на неоформени фекалии без патологични примеси. От втория или третия ден изхожданията стават много чести, в голям обем и съдържат обилно кръв. Около половината от болните имат гадене и повръщане. За разлика от бактериалната дизентерия пациентите са субфебрилни и в изхожданията им не се откриват левкоцити. Най-честото усложнение на заболяването е хемолитично-уремичният синдром (ХУС). Среща се в около 10% от болните деца до 5-годишна възраст и се диагностицира между 2-рия и 6-тия ден от началото на диарийния синдром. ТТП се открива при възрастни пациенти. Клинично е сходна с ХУС, но проявите на бъбречна недостатъчност са по-леко изразени. Доминират неврологичните прояви като гърчове, кома, хемипарези. Диференциалната диагноза на ХУС, предизвикан от EHEC е широка и включва възпалителна болест на червата, язвен колит, инвагинация, исхемичен колит, чревна дивертикулоза и апендицит.

Лечението на заболяването включва коригиране на водните загуби, електролитния дисбаланс, промените в АКР, при необходимост – корекция на кръвозагубата и останалите настъпили усложнения, съобразно всеки конкретен случай. По принцип заболяването е самоограничаващо се. Антибактериална терапия се прилага само по стриктни индикации след консултация със специалист-инфекционист. В редица случаи антибиотиците увеличават риска от настъпване на ХУС.

ДЕФИНИЦИЯ НА СЛУЧАЙ

Основава се на дефиницията на Института „Роберт Кох” в Германия от 2007 г. за случай на ХУС, причинен от ентерохеморагични E. сoli, която е модифицирана за young gay porn целите на настоящия епидемичен взрив.

Експозиция

Първите заболели в Германия са регистрирани на 1 май 2011, поради което за начало на експозиционния период се определя датата 21.04.2011.

Пациентите с изразени симптоми се приемат като такива, свързани с настоящия взрив, ако отговарят поне на един от celebrity porn следните критерии:

Е1. Постоянно живеещи в Германия по време на експозиционния период, с изключение на пациентите, които са били извън Германия по време на целия експозиционен период.

Е2. Временно пребиваващи в Германия по всяко време, включващо експозиционния период.

Е3. Консумация на хранителни продукти, които са били придобити в Германия по време на експозиционния период.

Е4. teen gay Близък контакт (например в семейството) Shemale Porn със случай на ХУС, принадлежащ към категория за случай C1 или C2, който включва поне един от критериите от Е1 до Е3.

Клинични критерии

Начало на заболяването на или след 1 Май 2011 и клинична картина на ХУС, причинен от ентерохеморагични E. сoli, която включва поне два от следните три критерии:

C1. Хемолитична анемия

С2. Тромбоцитопения ≤ 150,000 G/L

С3. Бъбречна дисфункция.

Лабораторни критерии

Доказване gay anime на токсин:

Положителен резултат при използване поне на един от следните четири метода:

Л1. Култивиране на причинителя и изолацията му от фекални проби и откриване на Shiga toxin Stx2 чрез ELISA от култура Е. coli,

Л2. Смесена култура на причинителя, обогатена култура от фецес или изолация на Е. coli и тест за амплификация на нуклеинови киселини (като PCR) за доказване на гена за Shiga toxin stx2 от същата проба.

Забележка: mobile porn movies микробиологично изследване се извършва на хоспитализирани болни, които имат два от трите клинични критерия.

Случаите се класифицират в следните категории:

К 1. Клинично naked celebrities потвърден случай на ХУС

Клинична картина на остър ХУС, без лабораторно потвърждаване.

К 2. Клинично и лабораторно потвърден случай на ХУС

Клинична картина на остър ХУС с лабораторно потвърждаване.

К 3. Възможен случай на ХУС

Случай с клинична картина на остър ХУС, определен като такъв от лекар специалист, без наличие на поне два от клиничните критерии, gay cartoon porn въпреки че може да има лабораторно потвърждаване.

За улесняване клиничната преценка на всеки възможен случай се прилагат допълнителни дефиниции:

«Диария» се дефинира като 3 или повече не оформени изпражнения за 24 часа.

«Бъбречна дисфункция» се дефинира при наличие поне на един от следните критерии:

1. Намалена бъбречна фунция, например: повишен серумен naked celebrities креатинин, олигурия - намалена обем урина под 500 mL/24h.

2. Бъбречна недостатъчност, например: анурия - намалена обем урина под 100 mL/24h

3. Протеинурия – отделяне на белтък в урината

4. Хематурия – отделяне на кръ naked celebrities в в урината