• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


24 март – Световен ден за борба с туберкулозата

Е-мейл Печат ПДФ

Мотото на Световния ден за борба с туберкулозата през 2011 година е „Продължаваме заедно, за да победим туберкулозата”.

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007 – 2011 г. и планът за действие към нея се разработват в съответствие с ръководните насоки и визията: „Свят, свободен от туберкулоза” на Стратегията на СЗО за спиране на туберкулозата, „Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006 – 2015 г.” и „Целите на хилядолетието за развитие на ООН”, като са отчетени националните особености и хода на реформата в здравеопазването.

Значителни са финансовите и материалните ресурси, отделяни за изследване и лечение на туберкулозата. Ето защо профилактиката и контрола на това заболяване следва да бъде първостепенна задача на нашето общество.

Сред населението се очертават няколко рискови групи, които са най-уязвими за развитие и бързо разпространение на туберкулозата:

A. Затворени колективи и лица, лишени от свобода. Пренаселеността, лошите битови условия, стресът, непълноценното хранене, липсата на външни контакти и финансови средства водят до повишен риск от заразяване и разпространение на туберкулозата.

Б. Ромска общност. Ромската общност е сред уязвимите групи поради бързо настъпващата десоциализация в общността, социалната изолация, ниската обща, икономическа и здравна култура, липсата на здравно осигуряване и във връзка с това –затруднен достъп до здравни услуги, висок ръст на безработица – до 90%, липса на социални умения и мотивация за социализация, които създават предпоставки за разпространение на туберкулозата.

В. Уязвими групи: лица с алкохолна и наркотична зависимост, бежанци и търсещи убежище, деца на улицата, лица, живеещи с ХИВ/СПИН.

През Big Ass Porn 2010 г. регистрираната в регион Монтана заболяемост от белодробна туберкулоза е занижена 2,8 пъти спрямо 2009 г.

Обявените в РИОКОЗ Монтана случаи на ТБК са 16 бр. (10,26 %000) срещу 45 бр. (28,43 %000) за предходната година, от които 8 вероятни и 8 потвърдени бактериологично.

През предходната 2009 г. от регистрираните 45 случая, 23 случая са бактериологично потвърдени, т.е. заболяемостта от туберулоза БК (+) е снижена 2,8 пъти.

От hentai porn pics заболяването през 2010 г. са засегнати 6 общини.

Със заболяемост по-висока от средната за региона са 2 общини: Община Якимово 22,05 %000 (1 случай) и община Бойчиновци 30,26 %000 (3 случая).

Заболяемостта е занижена в 8 общини: Бойчиновци – от 39,42 %000 на 30,26 %000; Георги Дамяново – от 64,32 %000 на 0 %000, Монтана – от 45,93 %000 на 12,48 %000, Лом – от 19,57 %000 на 9,93 %000, Брусарци – от 17,86 %000 на 0 %000, Медковец – от 22,49 %000 на 0 %000, Берковица – от 10,03 %000 на 5,09 %000 и Вършец от 23,01 %000 на 11,62 %000.

В 1 община (Якимово) показателят се запазва на нивото на предходната година.

Най-висока е заболяемостта сред активната работоспособна група – от 30-34 г. – 54,29 %000 (5 сл.), от 25-29 год. – 50,19 %000 (4 сл.). Следват възрастовите групи от 50-54 год. – 45,96 %000 (5 сл.) и над 65 – 36,18 %000 (13 сл.).

И celebrity porn през 2010 г. заболелите се разпределят по професии както следва: към групата други – 56,25 %, като в тази група най-голям е броят на безработните, следвана от групата на пенсионерите – 37,50 %.

На black gay всички 16 болни е проведено болнично лечение във фтизиатрично отделение.

През celebrity sex tapes 2010 г. приоритетно са засегнати мъжете – 10 случая или 62,5 %.

Профилактирани с Римицид са 55 лица.

Отдел naked celebrities противоепидемичен контрол, дирекция надзор на заразните болести РЗИ Монтана провежда целенасочена целогодишна дейност, за която изготвя тримесечни доклади до ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ” на МЗ ГР. СОФИЯ.

През 2010 г. бяха проведени 9 срещи с DOTS мениджъра за регион Монтана, както и работна среща в РЦЗ Монтана с участие от отдел „Закрила на детето”, относно настаняване децата на болна с MDR – TB в социален дом. Обсъждани са актуални мерки относно извършването на БЦЖ имунизациите и проба Манту, както и провеждането на химиопрофилактика на контактните лица.

През cartoon porn comics изминалата година бяха осъществени три съвместни проверки с DOTS мениджъра в Родилните отделения на МБАЛ Монтана, МБАЛ Лом и МБАЛ Берковица по отношение провеждането на имунизация против туберкулоза на новородени. При проверката се отчете осигуреността с ваксини, спазване на хладилната верига, проверка на водената документация, начин на приложение на ваксината, обхвата на новородените с БЦЖ ваксина.

Проведена naked celebrities бе и работна среща с епидемиолог от РИОКОЗ Враца, извършващ супервизия на дейностите по консултиране и изследване за ХИВ на туберкулозно болните.

По време на текущи проверки на общопрактикуващите лекари, беше подчертана ролята им при целенасоченото и ранно откриване на туберкулозата в тяхната дейност. Предоставени им бяха информационни брошури.

Констатираните mobile porn movies проблеми и трудности – издирване и обработка на малцинствени контактни, отказващи съдействие и често мигриращи, затруднена и забавена обработка на рискови и съмнително болни, които са здравно неосигурени се обсъждат и решават съвместно с DOTS мениджъра за региона.

Повишаване активността на здравните медиатори при подпомагане обработката на контактните лица чрез разговори, беседи и разпространение на информационни материали, би довело до положителни резултати в издирването и обработката на малцинствените групи.

Участието на епидемиолозите в организираните обучения и семинари за DOTS мениджърите ще спомогне за осъществяване на по-тясно сътрудничество и взамодействие при решаване на проблемите.

РЗИ gay fuck – Монтана съвместно с БМЧК Монтана ще разпространи информационни материали на тема „Туберкулоза” сред гражданите на гр. Монтана.