• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Функции на Заместник-директор на РЗИ Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Заместник-директора на РЗИ Монтана:


1. Организира, ръководи и контролира дейността на дирекция „Медицинки дейности” на РЗИ – Монтана.

2. Контролира и отговаря за спазването на изискванията на ЗЗКИ във връзка със защитата на класифицираната информация в РЗИМонтана.

3. Подпомага директора на РЗИ Монтана, организира и контролира провеждането на дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и  катастрофи на територията на област Монтана.

4. Подпомага дейността на директора на РЗИ Монтана, организира и контролира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военно временни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона.

5. Осъществява методическото ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването.

6. Организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на област Монтана.

7. celebrity porn Подпомага действията за организиране повишаването на  квалификацията на служителите в инспекцията.

8. Организира и контролира дейностите по прилагане на антикорупционни практики и “конфликт на интереси” в РЗИ.

9. Изпълнява функциите на директора на РЗИ – Монтана в негово отсъствие въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.