• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Функции на Главния Секретар на РЗИ Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Главният секретар:


1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;

2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;

4. celebrity porn организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

5. celebrity sex tapes организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;

6. mobile porn sites контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;

7. Teen Porn организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;

8. gay twink porn координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;

9. gay male sex организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;

10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;

11. naked celebrities организира и координира дейностите по информационно осигуряване;

12. cartoon porn организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;

13. naked celebrities координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;

14. hentai porno изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.