• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Заболеваемост и смъртност за 2018 г. в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Здравословното състояние и здравният статус на населението е интегрален показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на развитие на човешкия капитал. Едновременното въздействие на значителен брой фактори като: пол, възраст, образование, трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, здравни традиции и нагласи, състояние на здравната система и степен на развитие на условия за равен достъп до здравни услуги за всички, определят характера на общия здравен статус на населението.

продължава>

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ mobile porn movies в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД–1508-19/15.07.2019 naked celebrities г. на директора на РЗИ – Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Младши експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Актуална информация за извършената през периода 01.06.2019 г. – 30.06.2019 г.дейност cartoon porn по спазването на чл. 56 и чл. 56а от ЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Дейност по чл. 56 от ЗЗ

Общо

1.Брой проверки

162

2.Брой gay male sex обекти, в които са извършени проверки

162

2.1. celebrity porn Обекти за хранене и развлечения

38

2.2. Детски и учебни заведения

23

2.3. adult anime Лечебни и здравни заведения

75

2.4. Boobs Други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ

26

2.5. Открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от ЗЗ)

0

3.Брой celeb sex tapes съставени актове за констатирани нарушения

0

Страница hot gay sex 6 от 185