• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА!

Е-мейл Печат ПДФ

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4/2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА РЕЦЕПТИ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 

Във връзка с писмо на МЗ с №126-00-70/27.08.2019 г. Ви уведомявам, че в брой 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, "съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.

С naked celebrities преходни и заключителни разпоредби на проекта е извършена аналогична промяна в чл. 3 от Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.

Всички 3d hentai porn лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества следва да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен ) цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. I 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Мерки за подобряване на информационната сигурност

 

Във връзка с писмо № 09-00-123/29.07.2019 г. на Министерство на здравеопазването и във връзка с пробивите в сигурността и изтичане на информация от системите на НАП да се пристъпи незабавно към изпълнение на неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност, както следва:

1. Да се провери каква организация е създадена за осигуряване на защита на информацията:

$1ü  Какви са прилаганите към момента политики, процедури, вътрешни правила и инструкции;

$1ü  Определени Bbw Porn ли са собствениците за всеки информационен актив;

$1ü  Има gay male sex ли ясно разписани роли и отговорности по отношение на сигурността:

·         Кой е отговорният ръководител;

·         Кой young gay porn е системният администратор;

·         Кой осъществява контрола над действията;

•  animated porn     Обучени ли са служителите от всички нива;

·         Как nude celebrities се реагира при нарушение на сигурността.

продължава>

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА, ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА celebrity porn МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ВОДАЧИ НА МПС

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо изх. №03-08-708/17.07.2019 г. от Министерство на здравеопазването, относно извършени проверки и наблюдение за предоставянето на административни услуги по метода „таен клиент“, Ви уведомяваме, че са установени нарушения в процеса по издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3/11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи.  

В naked celebrities тази връзка Ви информираме, че е необходимо да се спазват стриктно изискванията на Наредба №3/2011 г. , според които физическата годност на водачите на МПС и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез медицински преглед, като се издава съответното заключение.

Страница 1 от 185