• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство mobile porn sites на здравеопазването


Регионална animated porn здравна инспекция – Монтана


Административни услуги

Списък на административните услуги, предоставяни от РЗИ – Монтана

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА, ЗА ДА ВИДИТЕ ПРОЦЕДУРАТА И ЗАЯВЛЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

 

1. Издаване на становище за недостатъчност от специалисти по дадена специалност  при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ


2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


3. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебни заведения за извънболнична помощ, хосписите


4. Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


6. Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


9. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване или промяна на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


10. Издаване на заповеди за разкриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии


11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността


16. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение


17. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение


18. Издаване на удостоверение на лечебните заведения по чл. 46, ал. 1 от Закон за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност


19. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти


20. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


21. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


22.Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

 

23. Издаване на становище за класифициране на отпадъци


24. Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове


25. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект


26. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация


28. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние


29. Издаване на удостоверение за правоспособност на изпълнител на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации


32. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 


33. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната


34. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека


35. Издаване на удостоверение за регистрация дрогерия


37. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение


38. Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти за издаване на заповед за унищожаване на лекарствени продукти


39. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица


40. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ


41. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици


42. Заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки.