• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство celebrity sex tapes на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


На вниманието на лечебните и здравни заведения на територията на област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с постъпило в РЗИ–Монтана писмо с изх. № 91-00-132/05.12.2018г. на МЗ oтносноназначения в лечебни и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 Ви уведомявам следното:

Съгласно § 4в от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование „регулирана професия“ е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, стоверена с документи за образование, правоспособност или предполага членство в професионална организация.

 

Разпоредбите на чл. 183. ал. 1 и 2 от Закона за здравето също регламентират, че за упражняването на регулирана медицинска професия е необходимо притежаването на диплома за завършено висше образование по съответната специалност на образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, определени в единните държавни изисквания.

В adult anime Решение на Министерския съвет № 619 от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България са посочени регулираните професии в областта на здравеопазването. В Списъка на регулираните професии в областта на здравеопазването освен останалите професии са включени и професията „фелдшер”, професията „лекарски асистент“ и професията „медицинска сестра”. И трите изброени професии са законово регламентирани и на територията на Република България са различни регулирани медицински професии.

Фелдшерите и лекарските асистенти са асоциирани медицински специалисти съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник- фармацевтите и имат право да упражняват професията си в Република България.

Съгласно действащото законодателство фелдшерите могат да упражняват професията си в лечебните и здравни заведения от националната система за здравеопазване. Длъжността, на която се назначават фелдшерите, следва да е съобразена с придобитата от тях професионална квалификация, а именно: 2240-3001 Фелдшер, 2240-3002 Фелдшер, специализант, 2240-3003 Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването.

Длъжността, naked celebrities на която се назначават лекарските асистенти следва да е съобразена с придобитата професионална квалификация и придобития по време на обучението клиничен практически опит, осигуряващ овладяване на умения за извършване на дейности в областта на спешната и първичната медицинска помощ, а именно 2240-6004 Лекарски асистент.

На Blowjob длъжности от единична група Медицинска сестра (2221) могат да бъдат назначавани само лица, притежаващи диплома за придобита професионална квалификация Медицинска сестра.

От изложеното е видно, че на длъжност „медицинска сестра“ не могат да бъдат назначавани лица с професионална квалификация „лекар”, „фелдшер”, „лекарски асистент“, „акушерка” и т.н.

Съгласно hd mobile porn чл. 2, ал. 1 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник- фармацевтите медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, включително лекарските асистенти, които упражняват професията си, членуват в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.