• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

           Във връзка с celebrity nudes писмо на МЗ mobile teen porn № 196-00-43/12.07.2017г., относно зачестилите случаи на отсъствия на ученици в училищата, извинявани с медицински документи, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването предприеха съвместни действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на gay sex video тези случаи. В тази връзка, Ви предоставяме актуални указания от министъра на здравеопазването – проф. д-р Николай Петров, относно издаване на медицинска бележка за ученици.

        Указания тук:

 1. gay black Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, провеждане на диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация:

1.1. naked celebrities амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ

1.2. Milf Porn фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ (Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 25 от 04.11.1999г. за оказване на спешна медицинска помощ)

1.3. naked celebrities лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок/спешното отделение на лечебното заведение за болнична помощ (Приложение № 2а към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи)

2. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка", която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.

3. adult anime В медицинската бележка задължително следва да се вписва номерът и датата на документа по т. 1.1 -1.3. за осъществения преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването, състоянието по Международната класификация на болестите X ревизия.

4. gay cartoon porn Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в документа по т.1.1- 1.З.;

5. celebrity porn В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение, същата се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ, провело лечението или общопрактикуващият лекар на ученика въз основа на дадените в епикризата препоръки. В този случай медицинската бележка се издава при спазване на изискванията по т.2-4, като вместо номер и дата на документа по т. 1.1-1.3. се посочва номер и/или дата на издадената от лечебното заведение за болнична помощ епикриза.

6. Лекарите, издали медицински бележки за удостоверяване на необходимост от отсъствие от училище по медицински причини, следва да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и съответната, свързана с това медицинска документация.

 

Приложение: примерен образец на медицинска бележка.