• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Е-мейл Печат ПДФ

        Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция –Монтанае разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в интернет.

 

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ black gay ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1. Обща информация
        Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ -Монтана. В публичната част от регистъра е предоставена информациязаадрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.
2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтанав секция Полезно/Регистри/Обекти с обществено предназначение. naked celebrities Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат наMSExcel.
        Право на  достъп  до  on-lineинформацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТВЯНЕ ИЛИ ОБРАБОТКА НА БУТИЛИРАНА НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА, ИЗВОРНА И ТРАПЕЗНА ВОДА (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1. Обща информация
           Съдържа данни за обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна вода, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ -Монтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, адрес на обекта, вид на обекта, видовете бутилирани води, фирмено наименование, в случай на прекратяавне на дейността – номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията.
2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтанав секция Полезно/Регистри / РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТВЯНЕ ИЛИ ОБРАБОТКА НА БУТИЛИРАНА НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА, ИЗВОРНА И ТРАПЕЗНА ВОДА. best mobile porn Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат наMSExcel.      
        Право на достъп доon-lineинформацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Обща информация

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на областМонтана.В публичната част от регистъра е предоставена информация за име и вид на лечебното заведение, регистрационен код и адрес на лечебното заведение.

2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтанав секция „Полезно/Регистри/Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи“.Потребителят получава списък на актуално регистрираните за съответната община индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ,медицински, дентални и диагностично-консултативни центрове,както и лаборатории и хосписи.
        Право на достъп доon-lineинформацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Обща информация

        Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на областМонтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за дата на издаденото от РЗИ удостоверение, име на лицето, практикуващо неконвенционални методи, описание на практикуваните неконвенциални методи,регистрационен номер на книгата за посещения,адресна кабинета, дата на заличаване на регистрацията и основание за заличаването.

2. Ред за достъп       

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтанав секция „Полезно/Регистри /Неконвенционални методи.

Регистърът е в таблична форма.
        Право на достъп доon-lineинформацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

СПИСЪК НА АПТЕКИТЕ celeb sex tapes (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

            1.Обща информация  celebrity porn       

Съдържа данни за действащите аптеки в областМонтана. В публичната част е предоставена информациязанаименованиеи адрес нааптеката.

2.Ред за достъп  naked celebrities       

Достъп до списъка се получава от сайта на РЗИ – Монтанав секция „Полезно/Регистри/Списък на аптеките“. Amateur Porn Списъкът е в таблична форма.     Предоставен е и във файл с формат наMSExcel.
        Право   на   достъп до on-line  информацията   имат  всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

ПИСЪК НАОПТИКИТЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

            1.    Обща информация        

Съдържа данни за действащитеоптикив областМонтана. В публичната част е предоставена информациязавид, адрес и ръководителна обекта.

2.    Ред за достъп

        Достъп до списъка се получава от сайта на РЗИ – Монтанав секция Полезно/Регистри/Списък на оптиките“.  Списъкът е в таблична форма.  Предоставен е и във файл с формат наMSExcel.
        Право на   достъп  доon-line  информацията  имат   всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1. Обща информация

  Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в областМонтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за № и дата на издаденото разрешение, данни за номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ, адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност), в случай на прекратяване на разрешението - дата на прекратяване на разрешението и основание за това, в случай на промяна на обстоятелствата - забележки по вписаните обстоятелства.

2. Ред за достъп

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтанав секция „ПолезноРегистри/Регистър на издадените разрешения за продажба на лекарствени продуктиот лекари и лекари по дентална медицина. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат наMSExcel. Право   на   достъп  до on-line  информацията  имат   всички   интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

РЕГИСТЪР НАИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НАДРОГЕРИЯ(В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Обща информация

        Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ -Монтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено на porn cartoon именование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата).
2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтанав секция „Полезно/Регистри/Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия. Регистърът е  в  таблична   форма. Предоставен е adult anime във файл с формат наMSExcel.
        Право на достъп  до  on-lineинформацията имат всички интересуващи се.  Документи   за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА

ДиректорРЗИ-Монтана