• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M90P001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с продължителност до 31.12.2019 г. и бюджет 5,5 млн. лева.

Основната цел на проекта е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги. Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат своето обучение по специалността.

 

Основните дейности са свързани с предоставяне на стипендии и изплащане на такси за теоретично и практическо обучение за оставащото време на обучението наспециализантите. Ще бъдат подкрепени лекари - специализанти по медицина и лекари - специализанти по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си в периода на операцията по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. В рамките на проекта 520 лекари специализанти могат да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране.

С gay fuck тези мерки се надгражда реализирания проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. BG051POOO 1-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“, и в настоящия проект приоритетно ще бъдат включени лекари специализанти, които са били обект на подкрепа в рамките на предходния проект.

В naked celebrities тази връзка, на 23.12.2016г. Министерството на здравеопазването обяви процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“.

Срокът best mobile porn за подаване на документи за участие на лекари - специализанти и лекари по дентална медицина - специализанти по проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г.

Документите black gay се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. Заявлението за участие в проекта следва да се изпрати и на електронната поща на проекта: Е-мейл celebrity porn адресът e защитен от спам ботове. .

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група, условията за участие в проекта, сроковете за представяне на заявления за участие, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: www.mh.govemment.bg. в рубрика „Европейски програми“, секция „Текущи проекти и програми“, Проекти по „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.“

Класирането naked celebrities ще бъде обявено до Amateur Porn 20 януари 2017 г. на celeb sex tapes интернет страницата на Министерството на здравеопазването- www.mh.govemment.bg.

Следващата gay anime стъпка от процеса е сключване на договор за финансиране между Министерство на здравеопазването, висше училище по медицина, лечебно или здравно заведение (база за обучение), ръководител на лекаря-специализант, и лекар-специализант. С цел улесняване процеса по подписване на посочените петстранни договори е планирано одобрените за финансиране лекари-специализанти да бъдат отговорни за набирането на подписите от посочените по-горе страни по договора, след което да изпратят в Министерство на здравеопазването договора за полагане на последния подпис.

При cartoon porn възникнали допълнителни въпроси, на Ваше разположение е екипът за организация и управление на проекта. Лица за контакт: Антоанета Димова, ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, тел.: 02/ 93 01 266 и Валентина Лашкова, технически асистент на проекта и старши експерт в дирекция "Международни дейности, проекти и програми", тел.: 02/ 93 01 205; ел. поща на проекта: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .