• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ПРОМЕНИ ПРИ ЗАВЕРКАТА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

Е-мейл Печат ПДФ

Лицата, задължени да заверят лична здравна книжка, която да се впише в регистъра на заверените здравни книжки са изчерпателно изброени в чл. 1, ал. 1 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. и това са работещите във:

  • детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
  • специализираните naked celebrities институции за възрастни;
  • водоснабдителните celebrity nudes съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
  • предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
  • бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Необходими документи:

·         Заявление celebrity porn по образец;

·         Здравна книжка с отразени извършените задължителни изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лаборатории и специалистите, извършили изследванията; заверка от извършил преглед общопрактикуващ лекар;

·         документ за самоличност;

·         удостоверение за настоящ адрес на лицето;

 

Вътрешен ход на процедурата

Заявлението adult anime и съпътстващите го документи се подават до директора на РЗИ –  Монтана, като се входират и регистрират на гишето за административно обслужване на гражданите, в деловодната програма на РЗИ на адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3.

 Главен gay movie специалист, след и съобразно резолюцията на Директор РЗИ, разпределя документите и ги предава на определено със заповед на директора на РЗИ – Монтана длъжностно лице, което извършва проверка на личната здравна книжка за наличието на всички медицински прегледи, печати и заключение на ОПЛ, така както и сверява личните данни в ЛЗК с данните от личната карта на заявителя.

След naked celebrities извършената проверка на данните, съдържащи се в предоставената документация, определено със заповед на директора на РЗИ – Монтана длъжностно лице полага подпис на определените в здравната книжка места. Служител от дирекция АПФСО регистрира личната здравна книжка в електронен регистър, поставя съответния номер и подпечатва личната здравна книжка.

Регистърът включва: данни от личната карта на лицето, местоработата на лицето, универсален идентификационен номер на общопрактикуващ лекар (ОПЛ), издал заключението за постъпване на работа, № и дата на вписване в регистъра.

Здравната Milf Porn книжка се получава от лицето, пожелало услугата на гишето за административно обслужване на гражданите.

Контролът porn cartoon по изпълнение и спазване на реда за заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на заверените здравни книжки е на директор дирекция АПФСО, директор дирекция ОЗ или на директор дирекция НЗБ.

 

Такси:

Не hamster mobile porn са предвидени такси за заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на gay cock заверените здравни книжки.