• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ – Монтана информира

Е-мейл Печат ПДФ

След проведени на 17.06.2013 и 18.06.2013г. изследвания от изпитвателна лаборатория при „ВиК” ООД гр.Монтана от питейна вода, осигурявана от Помпена станция с. Георги Дамяново се установи, че питейната вода отговаря на Boobs изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател мътност.

Същите констатации са направени и при извършени лабораторни анализи от взети водни проби на 20.06.2013г. от РЗИ Монтана.

 

            Водоснабдителното дружество „ВиК” ООД гр. Монтана има ангажимента да увеличи подаваното количеството хлор във водата до 0,5 – 0,6 мг/л с цел засилена дезинфекция.

            celebrity porn В резултат на високото ниво на р. Дунав съществува реален риск за нарушаване качествата на водата за питейно – битови цели в с. Долни Цибър. В тази връзка на кмета на с. Долни Цибър е издадено предписание за предприемане на мерки относно информиране на населението на с. Долни Цибър, че водата от местните водоизточници към момента е негодна за питейни цели и следва да се  използва само за битови нужди, а за питейни цели да се използва само минерална вода, предлагана в търговската   мрежа.

            teen gay С цел ограничаване възникването и разпространението на епидемии е дадено указание за засилване на контрола по отношение поддържане чистотата на населеното място с насоченост за правилно събиране и редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битовите отпадъци.