• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство hentai tentacle porn на здравеопазването


Регионална Naked Girls здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана ПРЕДУПРЕЖДАВА

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ – Монтана предпруждава, че водата в кв. Огоста на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид, с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене и м. „Ресника” на гр. Монтана не трябва да се ползва за питейни цели

В celebrity sex tapes резултат от проливните дъждове над региона, проведеният допълнителен лабораторен контрол на водни проби от водоизточник с Помпена станция с. Пали лула, както и от Централен водоизточник – Каптаж „Помеждинска бара”, с. Георги Дамяново показват отклонение от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател мътност.

От naked celebrities горепосочените водоизточници се осигуряват водоснабдяването на населените места както следва:

- водоизточник с Помпена станция с. Пали лула – кв. Огоста на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид;

- Централен водоизточник – Каптаж „Помеждинска бара”, с. Георги       Дамяново - с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Горно Церовене и м. „Ресника” на гр. Монтана.

Във връзка с горното РЗИ – Монтана е издала 5 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, адресирани до Управителя на „ВиК” ООД – гр. Монтана, както и до Кметствата на гр. Бойчиновци, с. Георги Дамяново и гр. Монтана.

Предписаните хигиенно-противоепидемични дейности включват незабавно и повсеместно информиране на местното население, че водата от водопроводната мрежа на гореизброените населени места към момента е негодна за питейни цели и следва да се ползва само за битови нужди – за питейни цели да се ползва само минерална вода, предлагана в търговската мрежа.

Водоснабдителната hd mobile porn органирация има ангажимента да повиши нивото на остатъчния хлор в подаваната към консуматорите вода, както и регулярно да извършва анализи на водни проби от проблемните водоснабдявания, за чийто резултати своевременно да информита РЗИ – Монтана.

От gay movies друга страна, РЗИ – Монтана провежда извънреден контрол на водни проби от същите населени места, като при получаване на стандартни проби по всички показатели съгласно Наредба № 9, своевременнто ще уведоми Кметствата и Управителя на „ВиК” – Монтана, за отмяна на предписаните хигиенно-противоепидемични мерки.