• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Мониторингът на РЗИ – Монтана показва, че водата на местните водоизточиници не е годна за пиене

Е-мейл Печат ПДФ

С celebrity porn оглед опазване здравето на хората от неблагоприятни ефекти РЗИ – Монтана ежегодно извършва лабораторен анализ на водата от местни водоизточници  по населени места, които са вписани в Регистъра на обектите с обществено предназначение.

От проведеният мониторинг през 2010-2011 г. по отношение чл. 3, ал. 2, т. 1 на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели се установява, че Teen Porn голям брой от регистрираните местни водоизточници са с трайно несъответствие по химични и микробиологични показатели.

Предвид горното и във връзка с факта, че няма подходящ метод за обработка на водата преди използването й, който да доведе до подобряване на нейните качества, РЗИ – Монтана издаде 58 бр. Заповеди за спиране използването на 3d hentai porn местни водоизточници за питейно-битови цели както и 9 бр. Заповеди за заличаване от Регистъра на обектите с обществено предназначение.

Кметствата по населени места, които naked celebrities са получили заповеди за спиране използването на местни водоизточници следва да предприемат действия за уведомяване на местното население, че водата от посочените водоизточници не следва да се използва за питейно-битови цели, предвид потенциалният риск от вредно въздействие върху здравето на хората.