• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство porn cartoon на здравеопазването


Регионална gayporno здравна инспекция – Монтана


Е-мейл Печат ПДФ

На celebrity sex videos вниманието на лекарите с индивидуална практика за извънболнична първична медицинска помощ;  лекарите по дентална медицина  с индивидуална практика  за извънболнична първична помощ  по дентална медицина

 

На основание чл. 13 ал. 4 от Закона за лечебните заведения лекарите с индивидуална практика за извънболнична първична медицинска помощ и  лекарите по дентална медицина  с индивидуална практика  за извънболнична първична помощ  по дентална медицина са задължени в случай на отсъствие да определят свой заместник, за което писмено уведомяват РЗИ.

Заместващото лице трябва да притежава необходимата правоспособност и да е вписано в съответния регистър по Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

Уведомлението  naked celebrities за определяне на заместник може да се подаде и по електронен път  при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Уведомлението може Asian Porn да изтеглите от ТУК.