• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Проверки на плувните басейни в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

20 са откритите плувните басейни на територията на областта, които тази година РЗИ - Монтана ще инспектира. На контрол подлежат обекти в гр. Монтана, гр. Лом, гр. Вършец, гр. Берковица, с. Бързия, с. Спанчевци и с. Цветкова бара. Проверките вече започнаха. При тях се следи за спазване изискванията на Инструкция № 34: за санитарно – хигиенно състояние, наличие на спасители и здравната им документация, лабораторен контрол на водата и състояние и функциониране на пречиствателните системи.

Държавният здравен контрол на плувните басейни се извършва в началото, в средата и края на сезона. Водни проби от басейните се изследват по микробиологични и химични показатели.

За naked celebrities периода 20 – 21.06.2011 г. са извършени 8 бр. проверки на функциониращите басейни в гр. Монтана и са взети 16 бр. проби за извършване на лабораторен контрол на качествата на водата. Резултатите от изследванията показват, че водата в басейните е celebrity sex tapes чиста и обеззаразена.

Със заповед на директора на РЗИ – Монтана е спряна експлоатацията на плувен басейн за неизпълнение на предписание от 2010 г. за изграждане на пречиствателно съоръжение. Към момента са предприети действия от страна на собственика на обекта за изграждане във възможно най-кратки срокове на пречиствателно съоръжение.

През периода 27 – 29.06.2011 г. продължават проверките на басейните в областта.

Собствениците /наематели или ползватели/ на плувните басейни, следва да спазват следните изисквания при експлоатация на обектите:

1. naked celebrities Уведомяване за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение н РЗИ – Монтана.

2. Поддържане на чистота в обекта и прилежащите към него територии

3. 3d hentai porn Сграден фонд, поддържане в добър вид (при закрити съоръжения)

4. gay twinks Технологично оборудване на обекта

4.1. Наличие на пречиствателна станция за оборотно водоснабдяване на басейна. При наличие на такава пълна смяна на водата се извършва в срок до 45 дни, а при липса - всяка седмица. При смяна на водата да се извършва и механично почистване на басейна.

4.2. Състояние на инсталацията (при наличие на такава), изправна

4.3. Осигурено допълване на басейна с вода

4.4. Място и начин на дезинфекция на водата в плувния басейн

4.5. Канализационна система - изправна

4.6. Осветление (при закрито съоръжение), отговарящо на нормативните изисквания

4.7. Режими и методи на почистване, измиване и дезинфекция на стените, дъното на басейна, съблекалните и душовите помещения

5.Наличие cartoon porn на санитарно-битови помещения към обекта

5.1. Съблекални – отделни за мъже и жени, обзаведени със шкафчета или закачалки

5.2. mobile porn tube Душови помещения, свързани със съблекалните, осигурени с топла и студена вода

5.3.Тоалетни gay group sex и умивални – подсигурени с топла и студена вода

6. Състояние на документацията в обекта

6.1. celebrity porn Редовно водене на дневник за ежедневно отчитане на количеството на остатъчния хлор в басейна и резултатите по показателите Ешерихия коли-титър и микробно число.

6.2. Celebrity Porn Редовно водене на дневник за смяна на водата в басейна, измиване и дезинфекция на стените, дъното и съоръженията при спиране използването на басейна.

7.Наличие на кабинет за медицинско обслужване, обзаведен по хигиенните изисквания