• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Регионална картотека за медицинска експертиза

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Регионална 3d hentai porn картотека на медицинските експертизи - Монтана
/РКМЕ Монтана/

 

Структури на ТЛЕ:
1. 2 бр.Обща ТЕЛК /Монтана и Лом/
2. 3 бр.МБАЛ/Монтана, Лом и Берковица/
3. 1 бр.СБАЛ-Монтана
4. 1 бр.СБР-Вършец
5. 330 бр. ЛЗ за извънболнична помощ/ 82 бр. ЛЗ за ПМП; 107 бр. ЛЗ за СМП; 1 бр.ДКЦ; 9 бр. МЦ; 129 бр. ЛЗ за ПДП; 1 бр. център за дентална медицина; 1 бр.ЦСМП

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

РКМЕ-Монтана осъществява дейности във връзка със съставянето, движение и съхранение на медицинските експертни досиета /МЕД /на освидетелстваните лица от ТЕЛК /НЕЛК/;

В архива на РКМЕ - Монтана се съхраняват МЕД на лицата, подредени по ЕГН.

В МЕД се съхраняват:
1. молба-декларацията;
2. медицинските протоколи на ЛКК;
3. резултатите от направените изследвания;
naked celebrities 4. експертните решения на ТЕЛК;
5. експертните решения на НЕЛК;
6. протоколите на НОИ за извършено проучване на условията на труд по best mobile porn повод професионално заболяване и трудова злополука и разпореждането на НОИ за трудова злополука;
gay movies 7. производствената характеристика (за лица в трудови правоотношения);
8. други медицински документи, допълнително изискани от ТЕЛК (НЕЛК) - преписи от истории на заболяването, епикризи, преписи от съдебномедицински протоколи и др.

Лицата подават необходимата медицинска документация, доказваща здравословното им състояние заедно с молба-декларация по образец съгл. Приложение 2 за:

1. освидетелстване;
2. naked celebrities редовно преосвидетелстване, когато, служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК;
3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
4. porn cartoon предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
(2) Blowjob Лицата по ал. 1 се явяват за редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия след служебно повикване.
(3) Лицата по ал. 1 заедно с молба-декларацията представят в РКМЕ и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, а тези, които се явяват за освидетелстване - и протокол на ЛКК (направление от личния лекар).
(4) При получаване в РКМЕ на молба, протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея.
(5) Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им.
(6) Когато медицинското експертно досие е представено във връзка със съдебно производство или е изгубено, РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него и в пенсионната му преписка.

МЕД се образуват в РКМЕ по постоянен или настоящ адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата и се съхраняват в РКМЕ по постоянен адрес на лицата.
Чрез naked celebrities РКМЕ гр.Монтана се извършва обжалване на експертни решение/ЕР/ и болнични листове.

 

Адрес: гр.Монтана, celebrity porn пл.Жеравица 3 ет.1.

Работно време с граждани:  всеки gay movie работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314